لڤئرئ تو دشئى چه ند دياريئت پوبجى وه ربگرى 

-1-
يا ئيكئ ئاى ديئ خو بينه ئه گه ر نه زانى سه حمه ڤيديويئ

-2-

بڤى شئوه ى دئ ريدئمئ بينن

دياريا ئيكئ ره نگئ سكار ئيلئ

دياريا دووئ ره نگه جلكان دكه ل گلاڤه كى

-3-
كا چ كود هه يه وئ داخل بكه و ئه گه ر نه زانى تو شئى ريفرئش بكه ى