برئكاڤى به رنامه ى هنگ دشئن ڤيديويا دانلوت بكه ن ل تورئن جڤاكى.. 


برئكاڤى به رنامه ى هنگ دشئن ڤيديويا دانلوت بكه ن ل تورئن جڤاكى.


ڤئ دانلوت بكه ئه گه ر ته بڤئت دوو جارا تبلا خو ل پشتا تله فونئ بده ى بو ته ڤيديويئ دانلوت بكه ت
👇🏻👇🏻👇🏻


ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻