به رنامه كئ زور باش بو ڤه گوهاستنا داتايان ژ موبايله كئ بو ئيكا دى

فئركاريا ڤى به رنامه ى ل انستگرامئ لينك👇🏻
instagram

بو هه ردوو سيسته مان

ايفون

اندروئد