باريه كا زووور خوش بگرافيكه كا زووور بلند
لينك بو هه ردوو سيسته مان

ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد
👇🏻👇🏻👇🏻