به رنامه كئ زووور باش بو دانلوت كرنا ڤيديويان ل يوتيوب و انستگرام و فه يسبوك و تويته و زوور جهئت دى جهئن بكولئتيا زور بلند

گرنگترين تابه ت مه نديئت ڤى به رنامه ى:-١

.دشئى به رنامه بكه يه دوخئ تاريك ئانكو دارك مود.

 ٢. دشئى پا سوردئ دانيه سه ر به رنامه ى. ٣

. دشئى ڤيديويا خه ن بكه ى لڤى به رنامه ى بو ناڤ البومئ دا. 

ايفون

https://www.instagram.com/p/B0giYbohzmW/?igshid=oveexgy97qd5