ياريا بولى ب فرى دانلوت بكه

فئركارى چه وانيا دانلوت كرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻

فايل APKپشتى تو ڤئ تينيه خار دئ دئ چى فايلا وبب دانلوت كه ى فايل OBBپشتى كو تو فايلا وبب دانلوت دكه ى و تو ئيكستره كت دكه ى دئ رئ فايلئ به يه ت فايلا ئه ندروئد دا به شئ وبب 

فايل APKپشتى تو ڤئ تينيه خار دئ دئ چى فايلا وبب دانلوت كه ى

فايل OBBپشتى كو تو فايلا وبب دانلوت دكه ى و تو ئيكستره كت دكه ى دئ رئ فايلئ به يه ت فايلا ئه ندروئد دا به شئ وبب


فئركارى چه رانيا دالوت كرنئ

👇🏻👇🏻