به رنامئ پیكس ئارت بهاکری 

فئركارى چه وانيا دانلوت كرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد