به رنامه كئ زور باش بو دانلوتكرنا ڤيديويان بكوالئتيه كا بلند 

فئركارى چه وانيا دانلوت كرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد