ياريه كا خوش بهاككرى تشت هه مى دفول

بو زانينا چه وانيا دانلوت كرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد