دئ چه وا برئكا موبايلئ ته حه كومئ بكومپيوته رئ كه ى

برئكا ڤى به رنامه ى هنگ دشئن كونترولئ برئكا موبايلئ بكومپيوته رئ بكه ن وه ك ڤى پوستى

ئه ڤه ش ئه و به رنامه يه يئ پئ تو ته حه كومئ ب كومپيوته رئ دكه ى

پئتڤيه ڤى به رنامه ى بو كومپيوته را خو بينيه خار ڤئجا كا كومپيوته را ته چيه ماكه يان ويندوزه كى بيت دئ وئ دانلوت كه ى

لينك بو ويندوزئ

👇🏻👇🏻👇🏻

لينك بو ماكئ

👇🏻👇🏻👇🏻

پشتى هنگو بو كومپيوته را خو ئينا خار نوكه بو موبايلئش ڤى به رنامه ى بينه خار

ئه ڤه لينك بو ايفونئ

👇🏻👇🏻👇🏻

ئه ڤه ش لينك بو اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻

فئركارى چه وانيا ره بط كرنا كومپيوته رئ لسه ر موبايلئ

دڤئت ئه ڤ به رنامه ل كومپيوته را ته و موبايلا ته دا هه بيت

This image has an empty alt attribute; its file name is unnamed-3.png

و پشتى هنگى وايئرئ موبايلا خو دگه ل كومپيوته رئ شه كل بكه

و پاش ل موبايلا خو و كومپيوته را خو ببه سه ر وى به رنامه ى