به رنامئ انشوت بهاككرى بو هه ردوو سيسته مان هه مى تشت دڤه كرينه هنگ شئن ببه لاشى ل ڤئرئ دانلوت بكه ن

فئريكارى چه وانيا ڤه كرنا لينكان ژ سايتئ من ڤيديو

👇🏻👇🏻👇🏻

بو ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

ئه ڤه ش لينك بو اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻

بو ايفون پشتى هنگ تينه خار ڤان خطوا انجام بده ن دا به رنامئ وه كار بكه ت