سيديا بو ڤئرژنئ ١١ تاكو ١٣.٥ هه ميان بئى كومپيوته ر هنگ دشئن لڤئرئ دانلوت بكه ن

فئركارى و چه وانيا ڤه كرنا لينكى

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

لينكئ دانلوتكرنا سيديايئ

👇🏻👇🏻👇🏻

ئه گه ر نه زانن سيديا چيه سه حكه نه ڤئرئ

👇🏻👇🏻👇🏻

View this post on Instagram

سيديا چيه؟ بكورتى سيديا هاككه كه تو شئى ده ست كاريئ بتمامه تى دناڤ موبايلا خو دا بكه ى بديف دلئ خو. و لبن چاڤدئريا ايفونئ ده ردكه ڤيت ئانكو ئه پدئتئن ڤئرژنى بو موبايلا ته ناهئن. باشى يئن وئ چنه؟ ١-هه ر به رنامه ك و ياريه كا ته دڤئت ب freeتو شئى دانلوت بكه ى. ٢-تو دشئى بسه ناهى تشتئن ناڤ به رناما يئت وف لاين بكاربينى. ٣-دشئى ده نگئ موبايلا ريكورد بكه ى لهه مى جهان كو تو پاغڤى ئانكو ل تورئن جڤاكيش. ٤-دشئى ره مزئ دانيه سه ر به رنامان. ٥- دانلوتكرنا فلمان بفووول كوالتى برئكا به رنامان. ٦-دانلوتكرنا ڤيدويان لهه ر جهه كئ ته بڤئت. ٧-و زئده كرنا هنده ك تايبه ت مه نديان بو تورئن جڤاكى بگشتى. ٨-تو شئى ده ستكاريئ ل سيسته مى ب عام بكه ى وه كى ثيمئت موبايلئ و ئيفئكتئن بهئز. . خرابيئت وئ چنه:- ١-ئه پدئت يئت ڤئرژنى بو موبايلا ته ناهئن. ٢-شه حنا موبايلئ بشئوه يه كئ زيتر ژ به رى نوكه دهئته خار. ٣-دئ بارئ موبايلئ گرانكه ت. ٤- پشتى هه ر سورسه كئ تو خه زن دكه ى موبايلا ته دئ ته مريت و هه لبيته ڤه. . تئبينى:- هشياربن لده ف خو تويك و تشتا نه خه زن كه ن ان شاالله ئه س دئ تويك و تشتا هه ميا بو وه انمه خار. . فئركارى چه وانيا دانلوتكرنا سيدايايئ ان شاءالله ئه ڤ شه ڤه دئ ل به يجئ:- @tech_iphone_android بينن

A post shared by technologya_sardam1 (@hack._.kurdi98) on