دئ چه وا ئاى كلودى بخو چئكه ى و كا دئ چه وا داخل كه ى

ئه گه ر نه زانى ئاى كلود جيه سه حكه ڤى پوستى

👇🏻👇🏻👇🏻

دڤئت عه ول جار ئه پل ئاى ديه كى بخو چئبكه ى

ئه گه ر نه زانى ئه پل ئاى دى چئكه ى سه حكه ڤئ ڤيديويئ

👇🏻👇🏻👇🏻

پشتى كو ته ئه پل ئاى دى چئكر

هوسا دكه نه ئاى كلود

به لئ به رى داخل كه نه ئاى كلودى هشياربن ئه پل ئاى ديئ وه يئ سيكئ نه بيت

دئ چيه ضبطئ و دئ وئ لئده ى

👇🏻👇🏻👇🏻دئ ئه پل ئاى ديئ خو لڤئرئ داخل كه ى

دئ ئايكلود ڤه بيت

گرنگه بخوينه

👇🏻👇🏻👇🏻

جه ماعه ت لڤئرئ دئ بو وه هنده ك ئاخفتنئت گرنگ بئژم به رچاڤ وه لگرن ڤان ئاخفتنان هشياربن ئه پل ئاى ديئت سيكئ د ئاى كلودى دا داخل نه كه ن چونكى هنگ چ كوئشن و امئل و تشتئ وئ نزانن و ئه پل ئاى ديئت سيكئ هه ر ١ دفروشنه زووور كه سا 

ب ئيك جارى بو كچكان ئه رئ هنگ دزانن ئه ڤ مشكيلئت نوكه چئدبن ٥٠٪؜ ئه گه ر تشتئت هوسانه 

شكل و تشتئت وه هوسا دگه هنه كوركان

ڤان روژان دا ١٠ كه س پترئت هاتينه خاص يئ گوتيه من كو ئيكى پاسوردا ئاى كلودئ مه يئ گوهرى و موبايلا مه يا ماى سه ر ئاى كلودى نه شئين تشتاش دانلوت بكه ين و ئاى كلوديش ته پعه ن نارابيت هه تا ره مزئ نه لئده ى

كه واته ئه و موبايله چوو تو فورماتيش بكه ى قوفل بو و ناڤه بيته ڤه 

ڤئجا هشياربن هشياربن ئه پل ئاى ديئت سيكئ د ئاى كلودى دا داخل نه كه ن 

ئه گه ر وه بڤئت لنك ئيكئ باوه ريئ بكرن و كوئشن و امئل و تشتا هه ميا بكه يفا وه بو وه چئكه ت ئه س دئ انستايه كى ده مه ف وه بو وى ريسالئ فرئكه ن كارئ وى به س ئه پل ئاى ديه ئه س هه ميان فرئدكه مه ده ف وى ئه و ئه پل ئاى ديان بو ئاى كلودى چئدكه ت و بو هه تا هه تايئ دئ مينيت بو ته 

ناڤئ انستگرامئ :-
Create_appleid_kurdish

تبلا ل ناڤى بده دئ چيه ت انستگرامئ وى دا و تو شئى بچيه خاصئ وى

نه به س بو ئاى كلودئ چئدكه ت بو كارتا ئاى تونسئ درست دخينت و هه روه سا بو پوبجيئ كوريش چئدكه ت