دئ چه وا وئنه و ڤيديو و به رنامه و ناڤئت موبايلا خو به گ ئه پ كه ى و هه ر ده مئ ته ڤيا و محتاج بويئ وئ به گ ئه پئ ڤه كه يه ڤه

گرنگه بخوينه

👇🏻👇🏻👇🏻

جه ماعه ت لڤئرئ دئ بو وه هنده ك ئاخفتنئت گرنگ بئژم به رچاڤ وه لگرن ڤان ئاخفتنان هشياربن ئه پل ئاى ديئت سيكئ د ئاى كلودى دا داخل نه كه ن چونكى هنگ چ كوئشن و امئل و تشتئ وئ نزانن و ئه پل ئاى ديئت سيكئ هه ر ١ دفروشنه زووور كه سا 

ب ئيك جارى بو كچكان ئه رئ هنگ دزانن ئه ڤ مشكيلئت نوكه چئدبن ٥٠٪؜ ئه گه ر تشتئت هوسانه 

شكل و تشتئت وه هوسا دگه هنه كوركان

ڤان روژان دا ١٠ كه س پترئت هاتينه خاص يئ گوتيه من كو ئيكى پاسوردا ئاى كلودئ مه يئ گوهرى و موبايلا مه يا ماى سه ر ئاى كلودى نه شئين تشتاش دانلوت بكه ين و ئاى كلوديش ته پعه ن نارابيت هه تا ره مزئ نه لئده ى

كه واته ئه و موبايله چوو تو فورماتيش بكه ى قوفل بو و ناڤه بيته ڤه 

ڤئجا هشياربن هشياربن ئه پل ئاى ديئت سيكئ د ئاى كلودى دا داخل نه كه ن 

ئه گه ر وه بڤئت لنك ئيكئ باوه ريئ بكرن و كوئشن و امئل و تشتا هه ميا بكه يفا وه بو وه چئكه ت ئه س دئ انستايه كى ده مه ف وه بو وى ريسالئ فرئكه ن كارئ وى به س ئه پل ئاى ديه ئه س هه ميان فرئدكه مه ده ف وى ئه و ئه پل ئاى ديان بو ئاى كلودى چئدكه ت و بو هه تا هه تايئ دئ مينيت بو ته 

ناڤئ انستگرامئ :-
Create_appleid_kurdish

تبلا ل ناڤى بده دئ چيه ت انستگرامئ وى دا و تو شئى بچيه خاصئ وى

نه به س بو ئاى كلودئ چئدكه ت بو كارتا ئاى تونسئ درست دخينت و هه روه سا بو پوبجيئ كوريش چئدكه ت