مافيا يئ ره ش

فئركارى چه وانيا ڤه كرنا لينكان

به رى هه ر تشته كى لينكى كوپى بكه وت گوگلئ دا پئست بكه

👇🏻👇🏻👇🏻

هنگ دشئن لڤى لينكى ب فرى بخو دانلوت بكه ن

👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

بو اندروئد فئركاريا لڤئرئ

👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg

بو وانا يئت نه شولكه ت هه رنه ضبطئ يان وه ك ڤئ ڤيديويئ بكه ن دا ياريا وه شول بكه ت

و ئه گه ر ياريا ته كراش بو ده مئ دچيه ناڤدا

ڤى كارى بكه👇🏻

ته چه ند به رنامه ل ده رڤه ى ئه پستورئ ئيناينه خار خرا ژئبه و بو ماوئ دوو سئ روژان خوهـ ئيكى دانلوت نه مه پاش بينه خار دئ درست شولكه ت و كراش نابيت ئانكو ژ ياريئ ناده ركه ڤيت