باشترين به رانامئ انستگرامئ دشئى وئنه و ڤيديو و ستوريا خه زن بكه ى. و هه ر نڤئسينه كا ته دڤئت د انستگرامئدا دشئى بسه ناهى كوپى بكه ى. هه روه سا دشئى سه حكه يه ستوريئت خه لكى و ريسالا بئى كو ئه و بزانن كو تهيئ سه حكريئ

انستگرامه كئ دى دئ زئده بيت انكو دئ بنه ٢ به رنامئا انستگرامئ

فئركارى چه وانيا ڤه كرنا لينكان

👇🏻👇🏻👇🏻

هنگ دشئن لڤى لينكى ب فرى بخو دانلوت بكه ن

👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

بو وانا يئت نه شولكه ت هه رنه ضبطئ يان وه ك ڤئ ڤيديويئ بكه ن دا ياريا وه شول بكه ت

و ئه گه ر به رنامئ ته كراش بو ده مئ دچيه ناڤدا

ڤى كارى بكه👇🏻

ته چه ند به رنامه ل ده رڤه ى ئه پستورئ ئيناينه خار خرا ژئبه و بو ماوئ دوو سئ روژان خوهـ ئيكى دانلوت نه مه پاش بينه خار دئ درست شولكه ت و كراش نابيت ئانكو ژ ياريئ ناده ركه ڤيت