انستگرامه كئ دى دئ زئده بيت انكو دئ بنه ٢ به رنامئا انستگرامئ ئيك لوان ئه ڤه و يئ دى يئ قه ديم-

باشترين به رانامئ انستگرامئ دشئى وئنه و ڤيديو و ستوريا خه زن بكه هه ر نڤئسينه كا ته دڤئت د انستگرامئ دا دشئى بيه ناهى كوپى بكه ى. هه روه سا دشئى سه حكه يه ستوريئت خه لكى و ريسالا بئى كو ئه و بزانن كو ته يئ سه حكريئ سه حكه ڤيديويئ دئ پتر تئگه هى لينكئ ڤئ انستايئ يئ سايتئ من داسه حكه ڤيديويئ خرئ من يئ گوتى كا چه وا دانلوت دكه ن

فئركارى چه وانيا ڤه كرنا لينكان

👇🏻👇🏻👇🏻

بو اندروئد فئركاريا لڤئرئ

👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg