برئكا ڤى به رنامه ى دشئى دشئى پئشى و مئشا ل غورفئ بكه يه ده رئ 😅چونكى ده مئ تو ڤى به رنامى دده يه كارى موبايلا ته دئ ده نگه كئ زور نه خوش و ازعاج كه ت😁

لينكئ دانلوتئ بو هه ردوو سيسته مان

ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻