برئكا ڤى به رنامه ى دشئى كونترولا تمام لسه ر تله فونا زاروكئ خو يان كه سه كئ مالا خو بكه ى و دشئى وه لئبكه ى كو نه شئن هه مى يارى و به رنامان بكاربينن و برئكا ڤى به رنامه ى دشئن سه حبكه نئ كا لگه ل كئ تاغڤيت و چت بئشتئ و دشئى وه لئبكه ى كو نه شئن هه مى سايتا سئرچ بكه ن

ئه گه ر تو ڤى به رنامه ى بكاربينى دئ ل زاروكئ خو پشت راسبى كا چدكه ت و چ ناكه ت نه هه وجه يه بچى سه حبكه يئ

ئه ڤ به رنامه بو هه ردوو سيسته مان يئ هه ى ڤى به رنامه ى بينه خار بو هه رتله فونه كا ته دڤئت كونترولئ سه ر بكه ى

ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Size 91.7 MB