ياريا ئه مه نگ ئه س ب به لاش هنگ شئن لڤئرئ بو خو دانلوت بكه ن بو ويندوز

دڤئت ته به رنامئ وينرار و تورئنته ك هه بيت هه تا دشئى ڤى زيپئ بخو دانلوت بكه ى و ڤه كه يه ڤه

هه كه ته به رنامه نه بيت كليك لڤئرئ بكه

UTorrent

winrar

vedio game