ئه ڤ رئكه وه ك هاككه كئ يه يان حيله كئ بڤئ رئكئ دئ شئن روژانه ٥٠ سندوقا بده ست خوڤه ئينن

ئه گه ر تا نوكه ته نوكه ئه ڤ به رنامئ بده ست ڤه ئينانا پاران بكارنه ئينابيت سه حكه ڤى پوستى

ڤيديويا پوستى

لينك به رنامه ى بو سيسته مئ ايفو

Cod Redeem:- 2348784346