بڤئ رئكئ دشئى بايئ ١ تئرابايتا وئنه و ڤيديويئت خو بكه يه دامئلئ خو دا

فئركارى

برئكا ڤى به رنامه يه ئه ڤ به رنامه بو هه هه مى تشتان يئ هه ى

ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

ئه ڤه ش سايتئ وان ئه گه ر بئ به رنامه ش ته بڤئت

ئه گه ر وه جيمئل نه بيت ئه ڤه رئكا دروستكرنا جيمئليه