برئكا ڤى به رنامه ى دشئى بايو يه كى بخو چئبكه ى و لينك و تشتئ خو بكه يه دناڤدا 

لينكئ ڤى به رنامه ى بو هه ردوو سيسته مان

ايفون

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

اندروئد

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg