برئكا ڤى پوستى بزانه سرعا خه تئ ته كا چه نده

لڤئرئش ئه گه ر ته بڤئت تشته كى دانلوت بكه ى و ته بڤئت بزانى كا دئ چه ند ماوه بسه ر چيت تاكو دانلوت دبيت