دانلوتكرنا پوست و ستورى و هايلايت و ئاى جى تيڤيا

به رى هه ر تشته كى لينكى د گوگلئ دا ڤه كه يان دسه فرى دا ئه گه ر نه زانى سه حكه ڤئ پارچه ڤيديويئ


چاڤه رئى تشتئ جياوازتربن