ياريا باتمان بگرافيكەكا زووور بلند بو سيستەمێ اندروێد

اندروئد

يارى

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg

ئه گه ر تو نه شئى زيپا ڤه كه يه ڤه بخو ڤى به رنامه ى دانلوت بكه و برئكا وى زيپا ڤه بكه ڤه

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg