ڤيديو ستار بشێوێ هاككرى هەمى ئيفێكت تێدا بەلاشن

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

بو ايفونئ پشتى دانلوت دكه ى پئتڤيه بچيه ڤئرئ دا


Seting>>general>>ptofile&devicemanagment>>وئ به رنامه ى ڤه كه ڤه >>trust 

بكه
و پاش ببه سه ر به رنامئ خو دئ درست شولك

https://live.korastare.com/?m=1