بزانه چه ند جار موبايل شه حن بويه و نسبا درست چه نده

Shortcut