باشترين به رنامه بو چئكرنا ڤيديايان و كارئ منتاجى و هه ر وه سا نڤئسينئ لسه ر وئنه و ڤيديويان هه ر وه سا دشئى سترانا دانيه سه ر ڤيديويان يا لهه ميا گرنگ تر لوگو يئ به رنامه ى نامينته سه ر. 

بوهه ردوو سيسته مان:-

ئايفون:-

ئه ندروئد:-