دشئى سترانه كئ بينى و ده نگئ سترانئ و له حنئ و پيانويئ و دره ما وئ هه ميئ ژئك جودابكه ى 

دشئى سترانا خو بكه يه دڤئرئ دا به س دڤئت سترانا ته به س ده نگ بيت ئه گه ر سترانئت ته بشكل بون سه حكه خارئ دئ بو وه بئژم كا دئ چه وا گوهرى 
👇🏻👇🏻👇🏻


برئكا ڤى به رنامه ى دشئى سترانا خو بكه يه به س ده نگ و بكه يه دبه رنامه مئ دى دا 
فئركارى چه وانيا دانلوتكرنئ


ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻
اندروئد
👇🏻👇🏻👇🏻

ئه گه ر وه جيمئل نه بيت دشئن وه ك ڤئ ڤيديويئ بخو چئبكه ن
👇🏻👇🏻👇🏻

بو وان ايفونا يئن ڤئرژنئ وان ژ ١٣ كئمتر ئانكو ايفون ٥ و ٦ و ژئر وه ك ئه م دزانين كو نه شئن ل براوسه رئ سه فارى دا تشتا دانلوت بكه ن ڤئجا ڤى به رنامى لكاربينن برئكا ڤى به رنامه ى دئ شئن دانلوت بكه ن
👇🏻👇🏻👇🏻

هيڤيا مفاى بو وه هه ميان😊