به رنامه دئ فايده وه كه ن بو ياريكه راين پئستئشن و موبايل و ئيكس بوكس

كارينفان به رنامان
👇🏻👇🏻👇🏻
                                                             instagram

به رنامئ ئيكئ

لينك بو هه ردوو سيسته مان
ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻
اندروئد
👇🏻👇🏻👇🏻
به رنامئ دووئ 
تنئ بو ايفون
ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻
به رنامئ سئ يئ 
لينك بو هه ردوو سيسته مان
ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻
اندروئد
👇🏻👇🏻👇🏻
به رنامئ چارئ  
لينك بو هه ردوو سيسته مان
ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻
اندروئد
👇🏻👇🏻👇🏻