به رنامه كئ زور بهئز بو گوهرينا سه ر و چاڤئت مروڤى و غولكرنا پشت وئنه ى و گوهرينا به گ راوه ندى و زور تايبه ت مه نديئت دى

پشتى فوتوشوپى

به رى فوتوشپى

ايفون

اندروئد