برئكا ڤى سايتى هنگ دشئن پئلئن ده نگى دانه سه ر سترانئت خو لينكئ سايتئ يئ دروستكرنا پئلئن ده نگى سه ر ڤيديويان
👇🏻👇🏻👇🏻
فئركارى چه وانيا بكارئيناما ڤى سايتى
👇🏻👇🏻👇🏻


چه وانيا چئكرنا جيمئلى
👇🏻👇🏻👇🏻

هه روه سا بو ايفون ٥ و ٦ و ٦ پله سا ئانكو يئن ڤئرژنئت وان ١٢ دشئن برئكا 
ڤى به رنامه ى ڤيديويا چئكه ن و بخو دانلوت بكه ن
👇🏻👇🏻👇🏻


هه روه سا ئه ڤ به رنامه سترانا دگوهريت بو ده نگى

بو ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻


بو اندروئد
👇🏻👇🏻👇🏻