ڤئرژنئ ١٤ بشئوئ ته جروبه ى كو نوكه هنگ دشئن برئكا ڤى لينكئ خارئ دانلوت بكه ن.


تايبه ت مه نديئت ڤى فئرژنى بكاملى منئل انستگرامئ خو به لاڤكرين. 
دئ چه وا ڤى ڤئرژنى دانلوت كه ن؟
.
فئركارى ل چه نالئ منئ يوتيوبئ 
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Click here


ايفون
👇🏻👇🏻👇🏻