باشترين به رنامه بو چئكرنا ڤيديويان ب هاككرى بئى لوگويئ په يجى بمينيت لسه ر وهه مى تشت تئدا دڤه كرينه بو هه ردوو سيسته مان

وه ك ڤئ ڤيديويئ دئ گه هيه لينكئ دانلوتا به رنامه ى

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

ايفون

بو ايفونئ پشتى دانلوت دكه ى پئتڤيه بچيهSeting>>general>>ptofile&devicemanagment>>وئ به رنامه ى ڤه كه ڤه >>trust بكه

 و پاش ببه سه ر به رنامئ خو دئ درست دئ شولكه ت