به رنامه ك بو پارچه كرنا ڤيديويان بو نمونه ڤيديويه كا ده قه ك بكه تئدا دئ بو ته كه ته ٤ پارچئت ١٥ سانى

ئه ڤه بو ستوريا باشه

بى هه ردوو سيسته مان

ايفون

اندروئد