به رنامه كئ زووور باش بو زڤراندنا وئنه يان بو سيسته مئ اندروئد
فئركارى چه وانيا دانلوت كرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻

Mod

اندروئد