برئكا ڤى به رنامئ هه ر به رنامه كئ ته دڤئت دشئى بكه يه ٢ به رنامه و بئى ريكلام

ژياناخو يا تايبه ت و دشئى ئاڤاهيا  ديف دلئ خو چئكه ى و هه ر تشته كئ بئته سه ر هزرا ته دشئى چئكه ىاندروئد

فئركارى چه وانيا دانلوت كرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻

لينك بو سيسته مئ اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻