:کارئت به برنامه ی
انستگرامه كئ دى دئ زئده بيت انكو دئ بنه ٢ به رنامئا انستگرامئ ئيك لوان ئه ڤه و يئ دى يئ قه ديم-

باشترين به رانامئ انستگرامئ دشئى وئنه و ڤيديو و ستوريا خه زن بكه ى. و هه روه سا ئه ڤ انستگرامه يا ره شه ئانكو Darkو هه ر نڤئسينه كا ته دڤئت د انستگرامئ دا دشئى بيه ناهى كوپى بكه ى. هه روه سا دشئى سه حكه يه ستوريئت خه لكى و ريسالا بئى كو ئه و بزانن كو ته يئ سه حكريئ سه حكه ڤيديويئ دئ پتر تئگه هى لينكئ ڤئ انستايئ يئ سايتئ من داسه حكه ڤيديويئ خرئ من يئ گوتى كا چه وا دانلوت دكه ن

فئركارى چه وانيا دانلوت كرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻

اندروئد
فئركارى چه وانيا ڤه كرنا لينكى

👇🏻👇🏻👇🏻