بو ايفون ٦ و ايفون ٥ هنگ دشئن لينكئ سايتئ من دڤى به رنامه ى دا ڤه كه ن و برئكا فى به رنامه ى ڤيديويان بخو دانلوت بكه ن

👇🏻👇🏻👇🏻