دئ چه وا سيديايئ خه زن كه ى برئكا كومپيوته رئ

سه ناهيترين رئك دئ بو وه بئژم ب وتوماتيكى دئ سه حكه ته موبايلا ته كا دئ چ جورئ سيديايئ سه ر موبايلا ته و ڤئرژنئ ته خينيت دئ بو ته خه زن كه ت

١-به رنامئ سرى يو تولس دانلوت بكه ن

ئه ڤه لينكئ دانلوتكرنا سرى يو تولسى

👇🏻👇🏻👇🏻

٢-موبايلا خو ره بط بكه دگه ل كومپيوته رئ

٣-به رنامه ى سرى يو تولس ڤه كه ڤه

٤- سه رئ وئ فلاش ئه ند جه ى بى لئبده و ده سته چپيش بكه جلبرئك

٥-لخارئ كليك لسه ر ره ن جلبرئك بكه

و دئ ئه نكه ڤه رى داخل بيته د موبايلا وه دا

٦- دئ چنه ضبطا موبايلا خو دا دئ ئه نكه ڤه رى تروست كه ن

هيڤيا مفاى بو وه هه ميا دخازم