دئ لڤئرئ هنده ك مواصفاتان بئژم دڤئت كومپيوته را ته ئه و
مواصفاته هه بن تا ئه ڤ ياريه دخينيت
RAM: 8 GB RAM

Free hard disk space: 39.7 GB

Processor: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

ئه ڤ ياريه ب به رنانئ يوتورئنت ڤه خه زن دبيت ئه گه ر وه به رنامئ يوتورئنت نه بيت كيلكئ لڤئرئ بكه

👇👇👇

utorrent

لينكي دانلوتكرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

DiretX