به رنامه ك بو هه ردوو سيسته مان دشئت ٢٠٠ فولويان پئكڤه ژئبه ت

فئركارى چه وانيا دانلوت كرنئ ژ سايتئ من

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

بو ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

ئه ڤه چه ند خاله كن يئ دڤى به رنامه ى دا هه ين:-
١-كا چه ندا تو فولوكريه و تو انفولوكريه ڤه و كا ئه و كه س كينه
٢-هه ر وه سا كا چه ند تو بلوككريه .
٣-منئ فولوكرى و وى ئه س نه فولوكريمه
نوكه شئم تبلا خو لوئ بده م و فولويئت خو ژئبه م هه ميا ب ئيك كليك.
٤- كا كيه ته فولوكرى و وى تو فولونه كرى پروفايلئ وى ديهاره تئدا.
٥-كا كئ تو ئه نفولوكريه پروفايلئ وى ديهاره تئدا و زووور تشتئت دى يئن تئد

بو اندروئد

👇🏻👇🏻👇🏻

فئركارى يا به رنامه ى كا چه وا به رنامه بكارتئن

👇🏻👇🏻👇🏻

فئركارى بو ايفون و اندرويدفيركارى يا ل خارى

پشتى كو ته به رنامه دانلوت كر دئ به رنامه ى ڤه كه ى و دئ يوزه ر نئم و پاشوردئ انستايئ خو داخل كه ى و دڤئت انستگرامئ ته حيساب خاص بيت

ئه ڤه ون يئت ته فولوكرين

و لڤئرئ تبلا خو ل انفولو ول بده دئ ٢٠٠ فولو ژئچن و پشتى ٥ ده قئت دى دئ شئى ٢٠٠ دى ژئبه ى به لئ هشياربن زورا پئكڤه ژئنه به ن دا كو انستگرامئ وه ريپورت نه بيت

فئركارى بو اندروئد

لڤئرئ يوزه ر نئم و پاسوردا خو داخل بكه به لئ ب مه رجه كى انستگرامئ ته حيساب خاص نه بيت

دئ وى نيشانئ زائدئ لئده ى و دئ زئده كه ى ديف ته كا ته دڤئت چه ند فولويان ب ئيك كليك ژئبه ى

و دئ كليك ل ستوپ فولوده ى و دئ فولويئت ته ژئچن

هيڤيا مفاى بو وه هه ميان