دئ لڤئرئ هنده ك مواصفاتان بئژم دڤئت كومپيوته را ته ئه و
مواصفاته هه بن تا ئه ڤ ياريه دخينيت
RAM: 4 GB RAM

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Free hard disk space: 31.15 GB

Video card: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

ئه ڤ ياريه ب به رنانئ يوتورئنت ڤه خه زن دبيت ئه گه ر وه به رنامئ يوتورئنت نه بيت كيلكئ لڤئرئ بكه

👇👇👇

utorrent

لينكي دانلوتكرنئ 

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

DiretX