ئاى كلود چيه؟ و گرنگ ترين تايبه ت مه نديئت ئاى كلودى چنه؟ لڤئرئ ببينه

ده سپئكئ وه ك پئناسينه كئ دئ بو وه ده مئ . بع لئ به رى ده ست پئبكه ئه گه ر نه زانن ئايكلودى چه وا چئدكه ن سه حكه ڤى پوستى

Icloud:-

برئكا ئاى كلودئ دشئى وئنه و ڤيديو و ريسالئت خو و ژمارئن تله فونئ تئدا خه زن كه ى و هه روه سا ئه گه ر موبايلا ته به رزه بو دئ شئى بسه ناهى زانى كا لكئرئ يه. 

هنگ دشئن برئكا ئاى كلودئبايئ ٥ گئگابايتا شكل و ريساله و ره قه مئت خو يئن موبايلئ بكه نه تئدا.

ئه رئ دشئين وان گئگايا زئده بكه ين ؟

به لئ به س پاره كئ زوره و هه يڤانه دڤئت بكرى

دئ لڤئرئ بو هنگو چه ند به شئت گرنگئت ئاى كلودى به حس كه م

1-photo

يا ده ست پئكئ به شئ فوتوس ل ئاى كلودئ

دئ چه وا ڤى به شى ده يه كارى

 settings>icloud >photo

دڤى به شى دا تو شئى هه تا ٥ گئگايا وئنه و ڤيديويئت خو بكه يه دناڤدا و ته پعه ن ڤان ٥ گئگايان چ په يوه ندى ب گئكايئت موبايلئ ڤه نينن.

به لئ هشياربن ئه ڤى ئايكلودى نه ده نه ف كه سئ و لسه ر چ موبيالئت دى نه ڤه كه ن چونكى ئه گه ر هنگو ڤه كر دئ وئنه و ڤيديوئت ته خر هئنه ت موبايلا ديدا

2- Find My Iphone.

دئ چه وا ڤى به شى ده يه كارى

settings >icloud >find my iphone 
ئه ڤ به شه زورئ كرنگه زور خه لك ژبه ر ڤئ تايبه ت مه نديئ ايفونئ بكارتينيت

برئكا ڤئ تايبه ت مه نديئ دشئى بزانى كو موبايلا ته لكئرئ يه و دشئى وه لئبكه ى كو كه س نه شئت مفاى ژ موبايلا ته بينيت.

بو نمونه تله فونا من به رزه بو ئه س دشئم لسه ر كومپيوته را خو وه ل موبايلا خو بكه م كو فورمات بيت و پشتى فورمات دبيت طلبا ئاى دى دكه ت ئانكو ئه و نه شئت مفاى ژئ ببينيت چونكى ئاى دى نزانيت

و ته پعه ن دڤئت تو امئل و پسيارئت ئه پل ئاى ديئ خو بزانى تاكو بشئى پاش موبايلا خو ڤه كه يه ڤه چونكى ئه گه ر نه زانى ئه ڤه موبايلا ته چوو و چوو.

كه واته ئه پل ئاى ديئت سيكئ كئر ڤئ چه ندئ ناهئن.

و هه روه سا دئ شئم زانم جهئ موبايلا منيش لكئرئ يه ئه گه ر خه ت لسه ر يا ڤه كريبيت.

3-backup.


ۆ settings>icloud>back up >back up now
به شئ سئ يئ به گ ئه پ

كارئ ڤى به شى دشئى نسخه كئ ل ريساله وشكل و نوتس و ره قه مئت خو بكه يه دناڤدا ئه گه ر لئچون دشئى بزڤرينيه ڤه

بو نمونه من تله فونه كا نوى كرى دشئم ئاى كلودئ خو داخل بكه مه دموبايلا خو يا نوى دا و ريساله و ره قه م و نوتسئا خو و هه مى تشتئ خو بزڤرينمه ڤه

ان شاءالله ل روژئت بهئت دئ فئركاريا كامل لسه ر ئاى كلودى انمه خار

گرنگه بخوينه

👇🏻👇🏻👇🏻

جه ماعه ت لڤئرئ دئ بو وه هنده ك ئاخفتنئت گرنگ بئژم به رچاڤ وه لگرن ڤان ئاخفتنان هشياربن ئه پل ئاى ديئت سيكئ د ئاى كلودى دا داخل نه كه ن چونكى هنگ چ كوئشن و امئل و تشتئ وئ نزانن و ئه پل ئاى ديئت سيكئ هه ر ١ دفروشنه زووور كه سا

ب ئيك جارى بو كچكان ئه رئ هنگ دزانن ئه ڤ مشكيلئت نوكه چئدبن ٥٠٪؜ ئه گه ر تشتئت هوسانه

شكل و تشتئت وه هوسا دگه هنه كوركان

ڤان روژان دا ١٠ كه س پترئت هاتينه خاص يئ گوتيه من كو ئيكى پاسوردا ئاى كلودئ مه يئ گوهرى و موبايلا مه يا ماى سه ر ئاى كلودى نه شئين تشتاش دانلوت بكه ين و ئاى كلوديش ته پعه ن نارابيت هه تا ره مزئ نه لئده ى

كه واته ئه و موبايله چوو تو فورماتيش بكه ى قوفل بو و ناڤه بيته ڤه

ڤئجا هشياربن هشياربن ئه پل ئاى ديئت سيكئ د ئاى كلودى دا داخل نه كه ن

ئه گه ر وه بڤئت لنك ئيكئ باوه ريئ بكرن و كوئشن و امئل و تشتا هه ميا بكه يفا وه بو وه چئكه ت ئه س دئ انستايه كى ده مه ف وه بو وى ريسالئ فرئكه ن كارئ وى به س ئه پل ئاى ديه ئه س هه ميان فرئدكه مه ده ف وى ئه و ئه پل ئاى ديان بو ئاى كلودى چئدكه ت و بو هه تا هه تايئ دئ مينيت بو ته

ناڤئ انستگرامئ :-
Create_appleid_kurdish

تبلا ل ناڤى بده دئ چيه ت انستگرامئ وى دا و تو شئى بچيه خاصئ وى

نه به س بو ئاى كلودئ چئدكه ت بو كارتا ئاى تونسئ درست دخينت و هه روه سا بو پوبجيئ كوريش چئدكه ت