ڤيديو ستار پله س

ايفون

بو ايفونئ پشتى دانلوت دكه ى پئتڤيه بچيه


Seting>>general>>ptofile&devicemanagment>>وئ به رنامه ى ڤه كه ڤه >>trust 

بكه
و پاش ببه سه ر به رنامئ خو دئ درست شولكه