به رنامه كئ زووور بهئز برئكا ڤى به رنامى هنگ دشئن ياريئت پلئستئشن ٢ لسه ر موبايلئ بكه ن بو هه ردوو سيسته مان

ده ست پئكئ بو ايفونئ ئه ڤه فئركارى

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

64bit

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

32bit

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

هه روه سا بو اندروئد فئركارى

👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg

ئه ڤه ش يارى بو هه ردوو سيسته مان

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻


و هه روه سان بو وان يئن ڤئرژنئ وان ژ ١٣ كئمتر انكو ايفون ٦ و ٥ هنگ نه شئن ياريئن پلئستئشن ٢ ل سه فارى بينه خار به س لجهئ سه فارى هنگ دشئن ڤى به رنامئ بكاربينن لينك
👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

بو وان جه ماعه تئت كئشا كراش بونئ هه ى ئانكو ده مئ چنه به رنامه ى دا بخو ژئ ده ردكه ڤيت سه حكه نه ڤئ ڤيديويئ و خو لڤئ كئشئ خلاسكه ن
👇🏻👇🏻👇🏻