ياريه كا زووور خوش دناڤ قوتابخانئ دا بو هه ردوو سيسته مان

لينك بو ايفون

👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 4E380885-286D-4097-B568-DB2E0A0A4B3C.jpeg

لينك بو اندروئد بو اندروئد هه رنه دناڤ لينكى دا و لوئرئ سه حكه نه فئركاريئ

👇🏻👇🏻👇🏻

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg

بو ايفونئ پشتى دانلوت دكه ى پئتڤيه بچيه


Seting>>general>>ptofile&devicemanagment>>وئ به رنامه ى ڤه كه ڤه >>trust 

بكه
و پاش ببه سه ر به رنامئ خو دئ درست شولكه