ئه ڤ سورسه كارئ وى ئه وه به رنامه و ياريئت ته يئت ده رڤه ى ئه پستورئ ب ئوتوماتيكى ئه پدئت دكه ت و نوى دكه ته ڤه

بو دانلوتكرنا سورسئ ڤى تويكى

👇🏻👇🏻👇🏻