دئ چه وا وئنه و ڤيديويئت موبايلا خو ل موبايلئ ڤه گوهئزى بو كومپيوته رئ و عه كس

برئكا ڤى به رنامئ كومپيوته رئ هنگ دشئن وئنه و ڤيديويئت خو ڤه گوهئزن

3uTools - Home | Facebook

ڤى به رنامه ى دئ بو كومپيوته را خو دانلوت كه ى

فئركاريا چه وانيا بكارئينانا ڤى به رنامه ى